Regulamin

I. Definicje

 

1. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, za pomocą Portalu i/lub Systemu Partnerskiego.
2. Portal Usługodawca – TECHNOLOGYAMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Tomasza Zana, nr 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000879774, REGON: 387999682, NIP: 7123413430, kapitał zakładowy: 7.100,00 zł – właściciel Portalu, jak również Administrator Danych Osobowych.
3. System Partnerski – technologia udostępniana Partnerowi w ramach współpracy, pozwalająca na udostępnianie Programów Partnerskich oraz Kreacji Reklamowych przez Usługodawcę, a także umożliwiająca zliczanie statystyk z działań Partnerów i ich rozliczanie. Dostępny pod adresem: https://techaff.postaffiliatepro.com/
4. Usługodawca – TECHNOLOGYAMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Tomasza Zana, nr 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000879774, REGON: 387999682, NIP: 7123413430, kapitał zakładowy: 7.100,00 zł – właściciel Portalu, jak również Administrator Danych Osobowych.
5. Partner – podmiot korzystający z Systemu Partnerskiego, tj. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, korzystająca z usług udostępnionych ma Portalu, która:
a) dokonała rejestracji na Portalu, oraz
b) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Panel Partnera lub Konto Partnera – udostępniane w ramach współpracy w Systemie Partnerskim, dostępny wyłącznie po rejestracji oraz zalogowaniu, służący do udostępniania Programów Partnerskich dostępnych w Systemie oraz rozliczania współpracy.
7. Program Partnerski lub Program – współpraca pomiędzy Partnerem a Usługodawcą polegająca na odpłatnym udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach internetowych Partnera w celu promowania Reklamodawców poprzez Kreacje udostępnione przez Usługodawcę za pomocą Panelu w Systemie Partnerskim.
8. Link Partnerski – link kierujący użytkownika na stronę reklamodawcy, pobierany z Panelu Partnera, zawierający oznaczenie Partnera.
9. Kreacje – materiały tekstowe oraz graficzne udostępniane w ramach Programów Partnerskich dostępnych w Systemie Partnerskim, zawierające Link Partnerski.
10. Reklamodawca – przedsiębiorstwo/przedsiębiorca, bądź też ofertodawca, który powierza usługodawcy prowadzenie działań marketingowych w ramach Systemu Partnerskiego.
11. Użytkownik – potencjalny Klient Reklamodawcy, odwiedzający strony internetowe udostępniane przez Partnera w ramach współpracy z Usługodawcą za pomocą Linków Partnerskich i/oraz Kreacji.
12. Śledzenie – pomiary akcji wykonywanych przez użytkowników za pośrednictwem Linków Partnerskich. System Partnerski dokonuje pomiarów za pomocą Linków Partnerskich oraz kodów zliczających z wykorzystaniem plików cookies.
13. Kody zliczające – ciągi znaków pozwalające na zliczanie wykonywanych przez Użytkowników akcji.
14. Cookies – to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na stronie użytkownika, służące do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer.
15. Model wynagrodzenia/model rozliczeniowy – sposób wynagradzania Partnera za prowadzenia działań marketingowych w ramach przystąpienia do Systemu Partnerskiego:
a) Flat fee – model wynagrodzenia, polega na określeniu stałej stawki za wyświetlanie reklamy Reklamodawcy.
b) CPM (ang. Cost Per Mile) – efektywnościowy model wynagrodzenia, w którym prowizja wypłacana jest za 1000 wyświetleń reklamy Reklamodawcy.
c) CPC (ang. Cost Per Click) – efektywnościowy model wynagrodzenia, w którym prowizja wypłacana jest za każde unikalne kliknięcie, poprawnie zwalidowane przez Reklamodawcę, w kreację reklamową, skutkujące przekierowaniem na stronę Reklamodawcy, do której kieruje Link Partnerski.
d) CPL (ang. Cost Per Lead) – efektywnościowy model wynagrodzenia, w którym prowizja wypłacana jest za każde poprawnie zwalidowane przez Reklamodawcę dane złożone na formularzu udostępnionym na stronie Reklamodawcy, do której kieruje Link Partnerski.
e)CPA (ang. Cost Per Action) – efektywnościowy model wynagrodzenia, w którym prowizja wypłacana jest za każdą popranie walidowaną przez Reklamodawcę akcję, która określona jest w opisie Programu Partnerskiego (np. złożenie zamówienia w sklepie) z wykorzystaniem Linku Partnerskiego.
f) CPO (ang, Cost Per Order) – efektywnościowy model wynagrodzenia, w którym prowizja wypłacana jest za każde poprawnie zwalidowane przez Reklamodawcę złożenie zamówienia lub wykonania innej akcji określonej w warunkach Programu Partnerskiego z wykorzystanie Linku Partnerskiego.
g) CPS (ang. Cost Per Sale) – efektywnościowy model wynagrodzenia, w którym prowizja wypłacana jest za każdą sprzedaż poprawnie walidowaną przez Reklamodawcę i wykonaną z wykorzystaniem Linku Partnerskiego.
16. Prowizja – wyrażona kwotowo wartość wygenerowanego podczas działań marketingowych wynagrodzenia. Domyślnie jest to kwota netto.
17. Fraud (ang. fraud – oszustwo)– niedozwolone działania, niezgodne z niniejszym Regulaminem, przez co rozumie się w szczególności:
a) ruch motywowany, gdzie Partner oferuje Klientowi coś, co ma motywować go do skorzystania z danej oferty, w tym: pieniądze, dobra materialne i niematerialne;
b) przekierowania z domen (w szczególności tych zawierających literówki marek, które Partner promuje, tzw. misspelling) bezpośrednio na promowanego do danego Programu;
c) umieszczaniu linków tekstowych do Programu w kodzie źródłowym strony www, które skutkuje nieświadomym nadpisaniem cookie Klienta odwiedzającego stronę Partnera (tzw. cookie stuffing);
d) klikach/wnioskach dotyczących Kreacji, które nie są działaniem Partnera, a narzędzi lub skryptów generujących ruch.
18. Przerwa techniczna – czas niedostępności Portalu dla Użytkownika spowodowany wykonywaniem niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną Portalu.
19. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Regulamin określa:
a) ogólne zasady korzystania przez Partnerów z Systemu Partnerskiego oraz Portalu, w tym możliwości założenia Konta, prowadzenia działań marketingowych;
b) warunki i zasady uzyskiwania wynagrodzenia za czynności podejmowane w ramach Programów Partnerskich;
c) zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną (w tym: rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego).
3. Usługodawca w ramach Systemu Partnerskiego oferuje m.in.:
a) możliwość założenia Konta i korzystania z jego możliwości i funkcjonalności;
b) możliwość uczestnictwa w Programach Partnerskich, pobierania Kreacji, prowadzenia statystyk orz rozliczania współpracy;
c) korzystanie z usługi Newsletter.
4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb. Można również pobrać plik niezależnie w formacie PDF z naszego Portalu – pobierz Regulamin.
5. Partner jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.
6. Złożenie oświadczenia o którym mowa w powyższym ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zawarciem umowy najmu powierzchni reklamowej dla celów realizacji Programów Partnerskich na warunkach określonych w Regulaminie.

 

III. Ogólne warunki świadczenia Usług

 

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Partnerów za pomocą Portalu oraz Systemu Partnerskiego, na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Regulamin określa zasady oraz czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, za pomocą Portalu.
3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
4. Zabronione jest w szczególności:
a) podawanie w ramach korzystania z Portalu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
b) dopuszczanie się Fraudów lub dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

 

IV. Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa
 
1. Aby korzystać z funkcjonalności Systemu Partnerskiego, Partner potrzebuje:
a) urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML (wspierane przez operatora przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w aktualnej wersji);
b) instalacji dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Portalu.
2. W Systemie Partnerskim mogą być wykorzystywane następujące technologie: Post Affiliate Pro, Javascript, Macromedia Flash, XML, XHTML, cookies. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Systemu Partnerskiego może wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL. Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy. Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.
3. Połączenia z Portalem, także w procesie rejestracji i logowania, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu HTTPS.
4. Partner powinien na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa, stosować odpowiednio mocne hasła oraz nie zapisywać haseł do Systemu Partnerskiego ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.
5. W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Portalu oraz Systemu Partnerskiego, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Portalu i Systemu, Partner powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Usługodawcy.
6. Usługodawca stosuje zabezpieczenia w postaci odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, uwzględniając przy tym aktualny stan techniki i poziom ryzyka.
7. Usługodawca może udostępnić mechanizmy dwuskładnikowego uwierzytelnienia Konta.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Przerw technicznych w działaniu Portalu oraz Systemu Partnerskiego.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, Partnerów i osób trzecich w zakresie naruszania prawa w ramach korzystania z Portalu oraz Systemu Partnerskiego, w tym w szczególności w zakresie Fraudów, publikacji treści naruszających prawa podmiotów trzecich i niezachowania poufności informacji.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do danych Partnerów, próby przejęcia Kont i inne działań niewynikających z działań lub zaniedbań Usługodawcy.

 

V. Panel Partnera

 

1. Przystąpienie do Systemu Partnerskiego i utworzenie Panelu Partnera jest bezpłatne.
2. Podstawowe informacje o Partnerze obejmują: imię i nazwisko (nazwa), dane adresowe i kontaktowe, NIP oraz informację, czy Partner jest przedsiębiorcą.
3. Partner może założyć Konto w Systemie Partnerskim, warunkiem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://techaff.postaffiliatepro.com/affiliates/signup.php#SignupForm
4. Dane podawane w formularzu rejestracyjnym muszą być zgodne z rzeczywistością.
5. Jeden Partner może mieć jedno Konto.
6. Konto jest weryfikowane przez Usługodawcę.
7. Założenie Konta jest potwierdzane przez Usługodawcę, a potwierdzenie wysyłane jest mailem, na adres podany podczas rejestracji. Partner ma obowiązek zgłoszenia aktualizacji danych, w przypadku ich zmiany, co może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@techaff.pl
8. W ramach Konta Partnerowi udostępniane są Programy Partnerskie. Partner może dołączyć do nieokreślonej liczby Programów Partnerskich, dołączenie do Programu Partnerskiego oznacza akceptacje warunków prowadzenia działań marketingowych oraz sposobu ich rozliczania.
9. W ramach Programów Partnerskich Partnerowi udostępniane są Linki Partnerskie oraz Kreacje.
10. Tylko korzystanie z udostępnianych w Systemie Linków Partnerskich oraz Kreacji gwarantuje poprawne zliczanie statystyk.
11. Kreacje nie mogą być modyfikowane, a każda zmiana może skutkować brakiem zliczania się statystyk z działań, wstrzymaniem wynagrodzenia i/lub usunięciem z Programu.
12. Konto Partnera pozwala Partnerowi na śledzenie statystyk z działań w czasie rzeczywistym.
13. Statystyki dostępne na Koncie są podstawą do rozliczenia działań marketingowych.
14. Partner ma prawo do usunięcia Konta. Konto może usunąć jedynie Usługodawca na podstawie dyspozycji usunięcia Konta wysłanej przez Partnera z adresu e-mail, na jaki zarejestrowane jest Konto w Systemie na adres: kontakt@techaff.pl. Usunięcie konta jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy.
15. Każdy Partner ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie współpracy.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umów, o których mowa w ust. 5 powyżej, poprzez usunięcie Konta, jeżeli działanie Partnera jest niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
17. Usługodawca udostępni Partnerowi w Panelu raport zbiorczy z danymi dotyczącymi wynagrodzenia przysługującego Partnerowi w związku z udziałem w Programie Partnerskim.
18. Partner może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje dotyczące Usługodawcy i Programów Partnerskich.

 

VI. Program Partnerski

 

1. Usługodawca umożliwia Partnerom uczestnictwo w Programach Partnerskich przygotowywanych we współpracy z Reklamodawcami wykorzystując powierzchnie reklamowe i/lub kanał sprzedaży, którymi zgodnie z prawem dysponuje Partner.
2. W Programie Partnerskim może wziąć udział każdy Partner, który posiada Konto w Systemie. Po rejestracji W Systemie, w Panelu każdego Partnera pojawiają się Programy Partnerskie, do których Partner może dołączyć. Opisy partnerów zawierają informacje na temat modeli rozliczeń Programów oraz informacjami niezbędnymi do realizacji działań marketingowych w ramach danego Programu.
3. Partner, który przystąpił do danego Programu Partnerskiego poleca dany produkt lub usługę z wykorzystaniem dostępnych i zgodnych z prawem metod (np. poprzez wykorzystanie dedykowanego linku, kodu polecającego, umieszczając baner reklamowy itp.);
4. Partner musi zgłosić chęć przystąpienia do Programu, a zgłoszenie jest rozpatrywane przez Usługodawcę i potwierdzone wiadomością e-mail wysyłaną na adres e-mail Partnera.
5. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą, kiedy Usługodawca akceptuje przystąpienie do Programu zgłoszone przez Partnera.
6. Rozliczanie Programu Partnerskiego następuje w cyklach miesięcznych, z wyłączeniem Programów, w których Reklamodawca postanawia inaczej, o czym informacja jest zawarta w opisie Programu.
7. Partner otrzymuje wynagrodzenie w przypadku wykonania przez Użytkownika określonej w Programie akcji (np. w modelu CPA, CPS lub CPC) z wykorzystaniem Kreacji lub Linku Partnerskiego należącego do Partnera.
8. Prawo do wynagrodzenia powstaje z dniem zatwierdzenia przez Reklamodawcę danej czynności Użytkownika.
9. Okres walidowania akcji wykonywanych przez Użytkowników z wykorzystaniem Linków Partnerskich Partnerów Usługodawcy zależy od Reklamodawcy lub Usługodawcy w przypadku Programów Partnerskich należących do Usługodawcy.
10. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi, który:
a) działał niezgodnie z warunkami Programu Partnerskiego,
b) rezentował na stronie internetowej nieaktualne oferty,
c) działał niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
11. W przypadku zmniejszenia lub potrącenia przez Reklamodawcę wynagrodzenia (np. z powodu Fraudu, fikcyjnej sprzedaży lub wypowiedzenia umowy przez Klienta) – wynagrodzenie Partnera ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub potrąceniu w kolejnym okresie, na co Partner wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. W sytuacji braku środków z których można by zmniejszyć lub potrącić wynagrodzenie – Usługodawca ma prawo podjęcia działań windykacyjnych wobec Partnera.
12. Wypłata wynagrodzenia odbywa się zawsze za poprzedni miesiąc.
13. W przypadku odnowienia lub ponownego zakupu przez nabywcę towaru lub usługi z Reklamodawcą – Użytkownikowi przysługuje wynagrodzenie o ile przewiduje to dany Program Partnerski a Usługodawca otrzyma wynagrodzenie z którego będzie mógł naliczyć kwotę dla Użytkownika.
14. Nie można przenieść praw do wynagrodzenia na inny podmiot.
15. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawidłowego wykonywania czynności przez Partnera, w szczególności w przypadku zgłoszenia Usługodawcy przez Reklamodawcę nienależytego wykonania czynności przez Partnera, Usługodawca ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
16. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Usługodawca.
17. Usługodawca co do zasady nie jest stroną zawieranych w Programie umów nabycia towarów lub usług.
18. Każdy Partner zobowiązany jest dostarczyć zgodny z prawem dokument księgowy, który będzie podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Partnera zgodnego z warunkami danego Programu. Dane na dokumencie muszą zgadzać się z danymi w Systemie:
a) imię, nazwisko dane adresowe – w przypadku osób fizycznych;
b) nazwa firmy, nip oraz dane adresowe – w przypadku przedsiębiorców;
i być przesłana z adresu e-mail, na jaki zarejestrowane jest Konto w Systemie, inaczej wypłata może zostać wstrzymana do momentu wyjaśnienia różnic. Rozliczenie wynagrodzenia partnerów może następować w różny sposób, np. na podstawie wystawionej faktury (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) lub rachunku (dla podmiotów prowadzących nierejestrowaną działalność gospodarczą lub dla podmiotów wynajmujących powierzchnię reklamową). Usługodawca może oferować dodatkowe narzędzie dla Użytkowników w postaci samofakturowania.
19. Każdy Partner w Panelu posiada podgląd bieżącego stanu swojego wynagrodzenia.
20. Partner zobowiązuje się do:
a) przestrzegania działań zabronionych przez Reklamodawcę w ramach Programu
b) nieingerowania w treść, kształt i formę Kreacji,
c) nieumieszczania Kreacji na stronach internetowych do których Partner nie ma uprawnień, zawierających treści niezgodne z prawem, a także treści obraźliwe, rasistowskie czy pornograficzne,
d) nieprzekazywania nieprawdziwych informacji o promowanych produktach lub usługach,
e) nieproponowania wynagrodzenia lub innych bonusów za bycie tzw. tajemniczym klientem, polegającym na wypełnianiu wniosków, odbieraniu telefonów i wyrażaniu fałszywego zainteresowania produktem lub usługą, które nie zmierza do jego zakupu,
f) nie promowania Programu Partnerskiego na portalach ogłoszeniowych, forach oraz portalach społecznościowych na hasła (np. praca, chałupnictwo) sugerujące, że działanie w Programie jest pracą, którą osoba otrzyma, jeśli skorzysta za pośrednictwem linków Partnera z wybranych produktów lub usług,
g) niepromowania produktów lub usług wykorzystując przy tym fanpage Reklamodawcy, czy innych kanałów promocyjnych, gdzie Reklamodawca jest jego administratorem,
h) nietworzenia własnych narzędzi do promocji produktów lub usług bez zgody Usługodawcy,
i) niewykorzystywania narzędzi o tematyce drastycznej lub zawierających elementy/sceny przemocy,
j) niewykorzystywanie, bez zgody twórców, narzędzi, które są chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).
21. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, zakazane jest używanie nazwy Usługodawcy oraz nazw i logotypów wszystkich serwisów, których właścicielem jest Usługodawca.
22. Usługodawca jest uprawniony do kontroli, w każdym momencie, witryn internetowych Partnera, na których udostępnione są Kreacje Reklamodawcy w zakresie:
a) zgodności ich prezentowania na stronie internetowej z Regulaminem i prawem,
b) aktualności prezentowanych Kreacji,
c) dostępności i sprawności technicznej,
d) zgodności oraz poprawności wyświetlania Kreacji.
23. Partner ma prawo do wysyłki mailingów zawierających kreacje reklamowe, jednakże ich treść każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez Usługodawcę i/lub Reklamodawcę. Tekst mailingu należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@techaff.pl.
24. Każdy Partner, który w ramach Programu Partnerskiego chce realizować wysyłkę mailingu lub wysyłkę SMS, zobowiązany jest do złożenia Usługodawcy pisemnego oświadczenia o legalności bazy, w tym o jej prowadzeniu zgodnie z przepisami prawa. Brak złożenia pisemnego oświadczenia uniemożliwia realizowanie wysyłek mailingu lub wysyłek SMS w ramach Programu Partnerskiego.
25. Partner, który w ramach Programu Partnerskiego chce realizować wysyłkę mailingu lub wysyłkę SMS, zobowiązany jest do spełnienia warunków Reklamodawcy.
26. Usługodawca jest uprawniony do każdorazowej kontroli realizowanego przez Partnera mailingu, w szczególności pod względem poprawności oraz zgodności co do określonych wytycznych. Wyłączną odpowiedzialność za realizację mailingu, w szczególności co do jego zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ponosi Partner.
27. Partner jest niezależnym kontrahentem i żadne postanowienie Regulaminu lub innego dokumentu nie może być interpretowane jako nadanie Partnerowilub pracownikom Partnera statusu pracownika, agenta lub przedstawiciela Usługodawcy, a Partner i jego pracownicy nie będą występować jako tacy wobec osób trzecich. Dla uniknięcia wątpliwości – przystąpienie do Programu Partnerskiego nie powoduje nawiązania jakiejkolwiek relacji z Usługodawcą, która mogłaby skutkować obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek składek społecznych po stronie Usługodawcy (w szczególności nie jest taką relacją udzielenie przez Usługodawcę pełnomocnictwa do działania przez Użytkownika w imieniu Partnera).

 

VII. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Systemu Partnerskiego, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
2. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu Partnerskiego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Systemu Partnerskiego na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Systemu Partnerskiego, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemu Partnerskiego lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Partnera lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu oraz awariami po stronie dostawcy technologii, czyli Quality Unit.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Systemu Partnerskiego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Usługodawca nie odpowiada za kreacje reklamowe, które nie zostały pobrane z Panelu Partnera.
7. W Systemie Partnerskim mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Usługodawca nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod likowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator (w szczególności: Reklamodawca).
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Kreacji oraz innych materiałów dostarczanych przez Reklamodawców.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne Kreacje, które są wynikiem działań lub zaniechań Reklamodawców.
10. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Systemu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych służących rozliczeniom. Partner ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone na stronach Reklamodawców przez Partnera bez ich wiedzy i zgody.

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Portalu składane są za pośrednictwem adresu email: kontakt@techaff.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) szczegółowy opis reklamacji, w razie potrzeby wraz z zeskanowanymi obrazami ekranu (printscreeny);
b) datę powstania zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;
c) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym numer telefonu i adres poczty email.
d) jeśli reklamacje składa Partner to dane Partnera, które umożliwiają jego identyfikację w systemie
3. Usługodawca może poprosić osobę składającą reklamację o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
4. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5. Składający reklamację otrzymuje informację zwrotną odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 

IX. Prawa autorskie

 

1. Majątkowe prawa autorskie do Portalu lub związane z Portalem oraz System Partnerski, a w szczególności oprogramowanie będące utworem, należą do Usługodawcy lub zostały udostępnione na podstawie licencji i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).
2. Partner jest uprawniony do korzystania z oprogramowania oraz innych utworów zamieszczonych w Portalu oraz Systemie Partnerskim wyłącznie w celu i granicach wynikających z funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę, i nie mogą oni ich powielać, ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie bez zgody Usługodawcy.

 

X. Ochrona danych

 

Zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak również wykorzystywaniem tzw. Ciasteczek (cookies) regulowane są w Polityce Prywatności .

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca może zmienić Regulamin w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych Usług lub z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu i Systemie Partnerskim lub za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług przez Partner adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Partner mógł zapoznać się z jej treścią.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Partnerów, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Partenrami/Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Partner/Klient będący konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
7. Partner oraz Usługodawca zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze wynikających ze współpracy i zobowiązują się do nieujawniania tych informacji.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie relewantne przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia17 kwietnia 2023 roku.